Shabbat and holiday in Cozumel

Shabbat times

Parsha Ki Tisa
(01-02/03/2024)
Shabbat begins
18:35
Shabbat ends
19:26

Registration for Shabbat and Holiday in Chabad House of Cozumel

There is no Eruv in the city Cozumel