Shabbat and holiday in Cozumel

Shabbat times

Parsha Vayishlach
(01-02/12/2023)
Shabbat begins
17:48
Shabbat ends
18:42

Registration for Shabbat and Holiday in Chabad House of Cozumel

There is no Eruv in the city Cozumel